ANA SAYFAYA DÖN

Sağlık Bakanlığından :

7 Aralık 2006 Resmi Gazete Sayısı: 26369 (04.12.2007 - 26720'de DEGiSiKLiK VAR)


AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE

AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans hizmetleri ve ambulans servislerinin, kuruluş, işleyiş ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ambulans ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özelliklerini düzenlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı hariç bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulansların ve acil sağlık araçlarının tıbbi ve teknik donanım özellikleri ile ambulans servislerinin kuruluş, işleyiş, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

          a) Acil sağlık aracı: Can kurtarma amacıyla ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak ve olay yerinde görev yapmak üzere hazırlanmış araçları,

          b) Açmaya ve işletmeye yetkililer: Bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişiler ile özel hukuk ve tüzel kişilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,

          c) Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve bu Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmış kara, hava ve deniz ulaşım araçlarını,

          ç) Ambulans/acil sağlık aracı uygunluk belgesi: Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ambulans servislerinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulanslar ve acil sağlık araçları için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

          d) Ambulans servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan işletmeyi,

          e) Ambulans servisi uygunluk belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

          f) Ambulans çağrı merkezi: Gelen çağrıların değerlendirildiği ve ambulansların sevk ve idare edildiği yeri,

          g) Ambulans istasyonu: Çağrı Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini,

          ğ) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

          h) Genel Müdürlük: Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

          ı) Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri,

          i) İl ambulans servisi: Müdürlüğe bağlı il düzeyinde ambulans hizmetlerini sevk ve idare eden birimi,

          j) Komisyon: Ambulans servisi ve ambulansların incelenmesi, teftiş ve denetimi amacıyla oluşturulan müdürlük acil sağlık hizmetlerinde görevli bir hekim ve en az iki sağlık personelinden oluşan üç kişilik ekibi,

          k) Mesul müdür: Kamu kurum ve kuruluşlarında başhekimleri, diğer ambulans servislerinde idari işlerden sorumlu olan hekimi, tıbbi işlemlerde ise diğer hekimler ile birlikte sorumlu olan hekimi,

          l) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

          m) Özel kuruluş: Gerçek kişiler ile özel hukuk ve tüzel kişilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını,

          n) Sağlık personeli: Ambulans ve acil bakım teknikerleri, anestezi teknikerleri, hemşireler, ebeler, toplum sağlığı memurları, acil tıp teknisyenleri ve anestezi teknisyenlerini,

          o) Şoför: Kullanacağı araca uygun sürücü belgesine sahip, temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış personeli,

          ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ambulansların ve Acil Sağlık Araçlarının Sınıflandırılması,

Özellikleri, Personeli ve Tescili

          Ambulanslar

          MADDE 5  –  (1) Ambulanslar ulaşım şekline göre kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları da kullanım amacına göre acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı ve özel donanımlı ambulanslar olarak sınıflandırılır.

          a) Kara ambulansları:

          1) Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve EK–1 ve EK–2’ de yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

          2) Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve EK–1 ve EK–2’ de belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır.

          3) Özel donanımlı ambulanslar: Hasta veya yaralıların yaş, fiziksel ve tıbbi durumları ile ambulansların görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliğine göre özel olarak tasarlanmış ve buna göre ekip ve ekipmanla donatılmış araçlardır. Bu araçlardan yoğun bakım ambulansı EK–1 ve EK–2’ de yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip olmalıdır.  Yenidoğan hastaların nakli amacıyla kullanılacak ambulanslar; acil yardım ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamak kaydı ile ventilatörlü transport kuvözü bulundurmak zorundadır. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Özel donanımlı ambulanslar grubuna girecek arazi tipi ve özel donanımlı bir başka araç başvurusu halinde; bu Yönetmeliğin genel esasları çerçevesinde asgari nakil ambulansının tıbbi ve teknik donanımlarını sağlamak kaydı ile Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak, müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenir.

          b) Hava ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni almış ve EK–3’ de belirtilen tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterlerdir.

          c) Deniz ambulansları: Hasta nakli veya acil tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığından çalışma izni almış ve EK–3’ de belirtilen tıbbi donanıma sahip deniz araçlarıdır.

          Acil sağlık araçları

          MADDE 6 – (1) Acil sağlık aracı, acil sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan personel ve malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak ve olay yerinde görev yapmak üzere kullanılan her türlü kara, hava ve deniz aracıdır. Olay yerinde tıbbi müdahale, teknik ve lojistik destek için kullanılacak olan bu araçlar motosiklet, bisiklet, doktor aracı, medikal kurtarma aracı, organ nakli aracı, mobil komuta kontrol aracı, mobil haberleşme aracı, mobil sağlık aracı ve benzeri araçlar olup, hasta taşıma amaçlı kullanılamaz. Bu araçlar aşağıda belirtilen genel özelliklere sahip olmalıdır:

          a) Işıklı ve sesli uyarı sistemi,

          b) Haberleşme cihazları (telsiz, telefon gibi),

          c) Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,

          ç) Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım.

          (2) Acil sağlık araçları sadece ambulans servisleri ve sağlık kurumları bünyesinde ve amacına uygun olarak kullanılabilir. Başka kişi ve kuruluşlarca kullanılamaz.

          Ambulans ve acil sağlık aracı personeli

          MADDE 7 – (1) Kara ambulanslarından;

          a) Acil yardım ambulanslarında en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri ve bir sağlık personeli olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden en az biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır.

          b) Hasta nakil ambulanslarında en az biri sağlık personeli olmak üzere iki personel görev yapar. Hasta nakli sırasında en az bir sağlık personeli hasta kabininde bulunur, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir.

          c) Özel donanımlı ambulanslarda, en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli; Bakanlıkça onaylanmış erişkin ileri yaşam desteği ve travma resüsitasyon kurslarını, yenidoğan ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli ise Bakanlıkça onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak zorundadır.

          (2) Hava ve deniz ambulanslarında en az bir hekim ve bir sağlık personeli veya iki sağlık personeli ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personel görev yapar.

          (3) Acil sağlık araçlarının personeli, aracın kullanım amacına ve kapasitesine uygun olmalıdır. Hekim, sağlık personeli ve şoför yanında aracın görev alanı ve içinde bulunan ekipmanları kullanabilecek teknik personel bulundurulabilir.

          Ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alacak yazı ve işaretler

          MADDE 8 – (1) Kara ambulansları beyaz renkte olur, bunlardan acil yardım, ambulanslarını, kırmızı renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde bir şerit çevreler, hasta nakil ambulanslarında ise bu şerit, lacivert renkli ve fosforlu özellikte, en az 200 mm genişliğinde olur. Yoğun bakım ve yenidoğan ambulanslarında, en az 200 mm genişliğinde, biri kırmızı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevreler. Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal işareti aracın her iki yanında yer alır.

          (2) Ambulanslar ve acil sağlık araçları üzerinde sadece kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır. Ambulans servisinin bir sağlık kuruluşu ile sözleşme yapması halinde, bu kuruluşun isim, marka ve işareti ambulans ve acil sağlık aracı üzerinde yer alabilir. Ancak bunlar ambulans servisinin bilgilerinden daha geniş bir yer kaplamaz.

          (3) Hava ve deniz ambulanslarında asgari, kuruluşa ait isim, marka, işaret, logo ve iletişim bilgileri yer alır.

          Ambulans ve acil sağlık aracı tescili

          MADDE 9 – (1) Açmaya ve işletmeye yetkili kişi ve kurumlarca acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans ve acil sağlık aracı olarak tescili; bu Yönetmeliğin EK–1, EK–2 ve EK–4’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır.

          (2) Denizcilik Müsteşarlığı ve ulusal havacılık yetkili birimlerince çalışma yetkisi verilen deniz ve hava araçlarının ambulans veya acil sağlık aracı olarak tescili için, bu Yönetmeliğin EK–3’ünde öngörülen çerçevede müdürlükçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ambulans veya acil sağlık aracı uygunluk belgesi düzenlenir.

          (3) Müdürlükçe bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim ve değerlendirmeler neticesinde ambulans veya acil sağlık aracı olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, durum tespit tutanağı düzenlenir. Aracın sahibi veya mesul müdürü bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen süre içerisinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Bu süre zarfında araç, ambulans veya acil sağlık aracı olarak kullanılamaz. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde yetkili trafik birimine durum yazıyla bildirilerek, "ambulans" veya "acil sağlık aracı" ruhsatının iptal edilmesi ve araç üzerindeki yazı ve işaretler ile tepe lambası, siren gibi teknik ve tıbbi donanımların kaldırılması sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ambulans Servislerinin Ruhsatlandırılması, Başvuru Şartları ve

Başvurunun Değerlendirilmesi

          Ambulans servislerinin ruhsatlandırılması

          MADDE 10 – (1) Ambulans servisleri çağrı merkezi ve istasyonlardan oluşur. Acil yardım, özel donanımlı ambulans ile hava ve deniz ambulansı bulunduran servisler için gerekli çağrı merkezi standartları 16 ncı maddeye uygun olur.

          (2) Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır.

          (3) Ambulanslara, kullanım amacına göre ambulans uygunluk belgesi düzenlenir ve ambulanslar bu amacın dışında kullanılamaz. Acil yardım ambulansları gerektiğinde hasta nakli için kullanılabilir.

          (4) Sağlık kuruluşları ambulans bulundurdukları takdirde ambulans uygunluk belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşlar birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde ambulans servisi uygunluk belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşların mesul müdürü veya sorumlu hekimi, aynı zamanda ambulans servisinin de mesul müdürüdür.

          (5) Ambulans servisleri, özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabilir. Ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceği müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirlenir.

          (6) İl ambulans servisleri kuruluş ve işleyiş bakımından 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

          Başvuru için gereken belgeler

          MADDE 11 – (1) Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla, kuruluşun unvanının, sahip veya sahiplerinin, faaliyet adresinin, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların sınıfının belirtildiği dilekçe ile müdürlüğe başvurur. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

          a) Ambulans servisinin çağrı merkezi ile istasyonlarının adresleri, iletişim bilgileri,

          b) Ambulans servisinde bulunması zorunlu asgari mekânlara ait 1/100 ölçekli plan,

          c) Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesi örneği,

          ç) Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesi örneği,

          d) Özel ambulans servisinde çalışan ve bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildiren belgeleri,

          e) Açılacak ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve hekimlik diplomasının varsa uzmanlık belgesinin birer örneği, mesul müdüre ait nüfus cüzdanı örneği, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgâh ilmuhaberi,

          f) Ambulans servisinde çalışacak hekim ve sağlık personelinin ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, bu Yönetmelikte belirtilen kurs sertifikalarının birer örneği, ikişer adet vesikalık fotoğrafları, mesul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri,

          g) Şoför olarak çalışacak personelin ehliyet fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve ikametgâh ilmühaberi ve temel ilkyardım eğitimi sertifikası,

          ğ) Bulundurulan ambulansın sınıfına göre bu Yönetmeliğin EK–1, EK–2, EK–3 ve EK–4’ünde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından her araç için onaylanmış liste,

          h) Ambulans ve acil sağlık aracı olarak kullanılan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin mesul müdürce onaylanmış birer adet örneği,

          ı) Hava ve deniz ambulansları için yetkili birimlerden (deniz ambulansları için Denizcilik Müsteşarlığından) alınmış kullanım izin belgelerinin, mesul müdürce onaylanmış birer adet örneği ve istasyon olarak kullanacakları hava ve deniz limanlarının kullanım izinleri,

          i) İstasyonların bekleme yapacakları yerler ambulans servisine ait değilse ilgili kuruluş ile sözleşme veya izin belgesi,

          j) Ambulans servisinin/ambulansın faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe,

          k) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

          (2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler iki nüsha halinde hazırlanır.

          (3) Kamu kurum ve kuruluşlarından (c) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

          Başvurunun değerlendirilmesi

          MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre yapılan başvuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kuruluş ve faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir komisyon oluşturulur.

          (2) Komisyon, açılacak kuruluşu, çağrı merkezi ve istasyonlar ile ambulans ve acil sağlık araçlarını yerinde inceler. Bu inceleme neticesinde uygun bulunan kuruluşa ait ön inceleme raporu tanzim edilir. Uygun bulunmayanların eksikleri yazı ile müracaat eden kuruluşa bildirilir.

          (3) Başvurusu uygun görülen kuruluşa; örneği EK-5’te yer alan Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi, ambulans servisinde bulunan her bir ambulans/acil sağlık aracı için örneği EK-6’da yer alan Ambulans/Acil Yardım Aracı Uygunluk Belgesi, mesul müdür adına örneği EK-7’de yer alan Mesul Müdürlük Belgesi, diğer çalışanların her birine, örneği EK-8’de yer alan Personel Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin müdürlükçe onaylı birer örneği ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur.

          (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri çağrı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres değişikliği veya ilave istasyonlar açıldığı takdirde; 11 inci maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler düzenlenerek müdürlüğe 7 gün içinde bir dilekçe ile başvurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Altyapı

          Mesul müdür

          MADDE 13 – (1) Ambulans servislerinin çağrı merkezinde mesul müdür bulunur. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ve sağlık personeli ile birlikte sorumludur. Mesul müdürün idari işlerinden, ambulans servisinin işleyişinden ve hizmetin sunulmasından ambulans servisinin sahipleri de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Mesul müdür veya mesul müdüre vekâlet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalışamaz. Mesul müdür kuruluşta bulunmadığı zamanlar için yazılı olarak kendisine vekil tayin eder ve mesul müdür vekilinin ismini Müdürlüğe bildirir. Bu vekalet yılda bir aydan fazla olamaz.

          (2) Mesul müdürün görevleri şunlardır:

          a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,

          b) Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve Bakanlıkça belirlenen veya belirlenecek kalite standartlarına uyulmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

          c) Ambulans servisinin işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,

          ç) Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek,

          d) Ambulans servisinin çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,

          e) Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,

          f) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,

          g) Ambulansların EK–1 de istenilen teknik özellikleri koruyup korumadığı, EK–2, EK–3 ve EK–4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadığını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun şekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek,

          ğ) Personelin periyodik hizmet içi eğitimlerinin ve Bakanlıkça zorunlu tutulan eğitimlerinin uygulanmasını sağlamak.

          (3) Mesul müdür, ambulans servisinin kuruluşu, işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde müdürlüğün birinci derecede muhatabıdır.

          (4) Mesul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istediğinde veya görevine son verilmek istendiğinde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mesul müdür tarafından müdürlüğe bir hafta öncesinden bildirilmesi zorunludur.

          Hekim

          MADDE 14 – (1) Ambulans servisinde, hekimler, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

          (2) Hekimler; ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur. Hekim bulunmayan acil yardım ambulanslarında ve acil sağlık araçlarında görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerlerine tıbbi danışmanlık, çağrı merkezindeki hekimler tarafından yapılır.

          Sağlık personeli

          MADDE 15 – (1) Ambulans servisinde, sağlık personeli, ancak adlarına düzenlenmiş personel çalışma belgesiyle çalışabilirler. 24 saat faaliyet gösteren ambulans servisinde çalışan sağlık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

          (2) Ambulans ve acil bakım teknikerleri, hekim bulunmayan ambulans ve acil sağlık araçlarında hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden, hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur.

           Bulunması zorunlu asgari birimler

          MADDE 16  –  (1) Ambulans servisinde aşağıda belirtilen nitelikte birimler bulunur:

          a) Çağrı merkezi: Çağrı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldığı birim,

          b) Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kuruluşlar için nöbet tutan hekim ve diğer personelin dinlenmesine ayrılmış bir oda,

          c) Asgari bir tuvalet ve lavabo,

          ç) Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda,

          d) Tıbbi malzeme deposu: Ambulans yedek demirbaş ve sarf malzemelerinin bulundurulduğu bölme veya oda,

          e) Yönetim birimi: İdari ve mali işlerin yürütüldüğü birim,

          f) Kara ambulansları ve acil sağlık araçları için park yeri.

          (2) Ambulans servisinde uygunluk belgesi, mesul müdürlük belgesi, personel çalışma izin belgelerinin aslı bulunur. Uygunluk belgesi ve mesul müdürlük belgelerinin asılları ile mesul müdürün kuruluşta bulunmadığı süreler için belirlediği ve görevlendirdiği hekimin ismi ile çalışan bütün sağlık personelin isimlerinin bulunduğu tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikâyetlerin yapılabileceği müdürlüğün ve meslek odalarının telefonlarının bulunduğu liste, hasta hakları tabelası, ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca fiyat listesi ve şikayet yerleri ambulans kabininde görünür bir yerde bulundurulur.

          (3) Acil yardım, özel donanımlı ambulans ile hava ve deniz ambulansı bulunduran servisler için gerekli çağrı merkezi 20 metrekareden az olamaz. Bu birim, en az dört kişinin çalışabileceği, havalandırma ve ısıtma sistemine sahip olacak şekilde düzenlenir. Çağrı merkezinde ayrıca aşağıda belirtilen asgari teknik ekipmanlar bulunur;

          a) En az dört hatlı telefon santralı,

          b) Çağrı raporlama ve yönetim sistemleri,

          c) Ses kayıt sistemi,

          ç) İsteğe bağlı araç takip ve coğrafi konum sistemleri,

          d) Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Ambulans Servisi Çalışma Usul ve Esasları

          Çağrı

          MADDE 17 – (1) Çağrı; hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda müdürlük tarafından, şahsen başvuru veya haberleşme araçları ile yapılır.

          Çağrının değerlendirilmesi ve kabulü

          MADDE 18 – (1) Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından değerlendirilir. Çağrı, ambulans servisinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile ekipman durumuna göre kabul veya reddedilir. Talebin kabul edilmediği durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği ambulans servisince bildirilmek zorundadır.

          Ekibin yapacağı işler

          MADDE 19 – (1) Hasta veya yaralının bulunduğu yere ulaşan ekip, giden ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil işlemini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarının ulaştıkları hastalara yapılan işlemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile müdürlüğe bildirilir.

          (2) Acil hasta veya yaralılar, gerektiğinde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir.

          (3) Hasta veya yaralıya çağrılan ekip, örneği EK–12’ de gösterilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formunu, ek bilgilerin de yer alabileceği şekilde her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır.

          Haberleşme

          MADDE 20 – (1) Özel ambulans servislerinde çağrı merkezine ait yedi rakamlı bir telefon kullanılır. Bu telefon ve ambulans servisine ait diğer telefonlar, il ambulans servisi (112) komuta ve kontrol merkezine önceden bildirilir.

          (2) Çağrı merkezi, istasyonlar, ambulanslar ve ekiplerinde haberleşme amacıyla telsizler kullanılır. İl genelinde müdürlükçe afet ve olağan dışı durumlar için kullanılmak üzere belirlenen telsiz frekansı, çağrı merkezlerindeki telsizlerde bulundurulur. Ortak frekanstan il ambulans servisi komuta ve kontrol merkezi (112) tarafından afet ve olağandışı durumlarda verilen görevlendirilmelere ambulans desteği verilir. Bu frekanslara ilave olarak hava ve deniz ambulanslarında uluslararası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunur.

          Kıyafet

          MADDE 21 – (1) Ambulans servisinde görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadır. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunur. Kıyafet üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sağlık işaretleri bulundurabilir.

          Kimlik kartı

          MADDE 22 – (1) Ambulans servisi personeli, müdürlükçe onaylı ve EK–11 de belirtilen bilgileri içeren kendi kurumuna ait tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tutulacak Defterler

          Teftiş ve denetim defteri

          MADDE 23 – (1) Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için örneği EK-9’da gösterilen müdürlük tarafından onaylanan Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.

          Kayıt

          MADDE 24 – (1) Ambulans servisine başvuran her hastaya/yaralıya yapılan işlemler EK–12’ de belirtilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir.

          (2) Özel ambulans servisleri, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemini ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutabilir. Bu amaçla kullanılacak form örneklerinin önceden çıktı alınarak mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur.

          (3) Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmî taleple istenildiğinde ibraz edilmesi ve bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur. Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fizikî, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idarî ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur.

          Arşiv

          MADDE 25 – (1) Ambulans servisinde kayıtlar beş yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisleri, kayıtlarını faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müdürlüğe devreder.

          Bildirimler

          MADDE 26 – (1) Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri örneği EK–13’ de gösterilen Ambulans Servisi Bildirim Formu ile müdürlüğe aylık dönemler halinde bildirmek zorundadır. Bu bildirimler yazılı veya bilgisayar çıktısı şeklinde olabilir. Gerektiğinde müdürlükçe istenecek her türlü bilgi kayıtlara uygun olarak verilmelidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu

          Denetim

          MADDE 27 – (1) Ambulans servisleri ile ambulans ve acil sağlık araçları komisyonca düzenli olarak yılda en az iki kez denetlenir. Şikâyet ve soruşturma ile Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi üzerine ayrıca olağan dışı denetimler de yapılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine yazılır. Denetim sonuçları en az yılda iki kez Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Gerekli görülen hallerde Bakanlık tarafından denetleme yapılabilir.

          (2) Denetimlerde ambulans servisleri için örneği EK–10/A’da gösterilen Ambulans Servisi Denetleme Formu, ambulans ve acil sağlık araçları için örneği EK–10/B’de gösterilen Ambulans/Acil Sağlık Aracı Denetleme Formu kullanılır ve bu formlarda belirlenen yaptırımlar uygulanır.

          (3) Denetimler sonucunda, ambulans ve acil sağlık aracı uygunluk belgesi iptal edilmiş ve bu iptal nedeni aracın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine bağlı ise, müdürlüğün yazılı teklifi üzerine araçların üzerinde bulunan her türlü yazı, sesli ve ışıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları müdürlükçe söktürülerek durumuna uygun araç olarak ilgili trafik birimlerince yeniden tescili yapılır.

          Ücretlendirme

          MADDE 28 – (1) Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; il sağlık müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında; il emniyet müdürlüğü, sanayi ve ticaret il müdürlüğü, belediye başkanlığı, tabip odası, ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşların bir temsilcisi ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdüründen oluşan bir komisyonca; maliyet, fiyat endeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak asgari ve azami ücretler olarak tespit edilir. Ücret tespit edilirken, şehir içi ve şehir dışı ambulans ücretleri, açılış ücreti ve mesafeler dikkate alınarak ambulansın sınıfına göre ayrı ayrı belirlenir. Ambulansta yapılan tıbbi müdahaleler ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca faturalandırılır. 

          (2) Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen veya değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak, toptan eşya fiyatları endeksi artışları %25’i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay sonra bu süre beklenmeden arttırma isteminde bulunulabilir.

          (3) Hava ve deniz ambulans ücretleri Bakanlıkça ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşturulan komisyonca belirlenir.

          Tabela

          MADDE 29 – (1) Ambulans servisinin dış tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve/veya marka ve logosu ve unvanı yazılır.

          Devir durumu

          MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.

          (2) Ambulans servisini devralan kişiler 9 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, ambulans servisi uygunluk belgesi düzenlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Yasaklar

          MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen;

          a) Ambulans servisleri, ambulans servisi uygunluk belgesi almadan faaliyete geçemez.

          b) Ambulans servisinde, hasta müdahalesi yapılan alanlar ve ambulanslarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine, stajyer öğrenci ve ilgili mevzuata göre çalışma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalışamaz ve çalıştırılamaz.

          c) Ambulans servisleri dışında, sağlık personeli bulundurmayan ve bünyesinde sağlık birimi olmayan kurum ve kuruluşlar ambulans işletemez.

          ç) Müdürlükçe adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmemiş hekim ve sağlık personeli, her ne surette olursa olsun, ambulans servisinde/ambulansta çalıştırılamaz.

          d) İl ambulans servisi komuta ve kontrol merkezi haricinde tek bir çağrı merkezinden diğer ambulans servisleri ve ambulanslarına aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, iletişim aracı, elektronik ortam, kişi veya kuruluş kullanılamaz.

          e) Çağrı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamaz.

          f) Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz.

          g) Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemiş acil hastaların/yaralıların taşınmasında kullanılamaz.

          ğ) Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz.

          h) Olağandışı durumlar istisna olmak kaydıyla hiçbir ambulans ve acil sağlık aracı cenaze nakli amacıyla kullanılamaz.

          ı) Ambulans servisi şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise, bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamaz.

          i) Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorundadırlar. İl sınırları dışına il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile hasta nakletmek amacı ile çıkabilirler. Sevk işlemini gerçekleştiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım ve benzeri) haricinde il dışında uzun süreli bekleme yapamaz ve ambulans hizmeti veremezler. Ancak birden fazla ilde ruhsatlı özel ambulans servisi bulunan kuruluşlar, bu iller ve servisleri arasında o illerdeki müdürlüklere bilgi vermek koşulu ile çağrı yönlendirme, ambulans, acil sağlık aracı ve personel değişimi yapabilirler.

          j) Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili kişi ve kuruluşlar tarafından daha önceden kullanılmış bir ticari unvan, başka kişi ve kuruluşlarca açılacak sağlık kuruluşlarında kullanılamaz.

          k) Ambulans servisleri, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

          l) Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalışma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar.

          Yaptırımlar

          MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen yaptırımlar uygulanır. Ayrıca bu işletmeler, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

          Reklâm, tanıtım ve bilgilendirme

          MADDE 33 –  (1) Ambulans servisleri; tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

          (2) Ambulans servisleri tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemez.

          (3) Ambulans servisleri; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.

          (4) Ambulans servisleri tarafından oluşturulan internet sitelerinde; yer alan her türlü sağlık bilgisi, alanı ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu siteler aracılığıyla hiçbir şekilde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler verilemez. İnternet sayfalarında verilen bilginin, son güncelleme tarihi ile yazan kişi ve kariyeri açıkça belirtilir.

          Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          MADDE 34 – (1) 8/7/2001  tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği  yürürlükten kaldırılmıştır.

          Faaliyette olan ambulans servislerinin uyumu

          GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce faaliyette olan ambulans servisleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikteki şartları yerine getirerek Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Bu süre içerisinde Ambulans Servisi Uygunluk Belgesini almayanların faaliyetleri Valilikçe süresiz olarak durdurulur.

          Faaliyette olan ambulansların uyumu

          GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Resmi ve özel kuruluşlarca halen kullanılmakta olan ambulanslarda, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre gerekli tadilat ve donanımların yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde, gerekli tadilat ve donanımları yerine getirilmeyen ambulansların tescil belgeleri, müdürlüğün yazılı teklifi ile yetkili trafik birimlerince iptal edilir.

          Yürürlük

          MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 


 

EK–1

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN

TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

 

a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve 5 (beş) yaşını doldurmuş olan araçlar her iki yılda bir teknik ve tıbbi araç-gereç muayeneleri yapılarak, uygun olanların izinleri 15 (on beş) yaşına kadar uzatılabilir.

b) Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipinde olacaktır.

c) Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri asgari aşağıdaki tabloda belirtilen ölçülerde olmalıdır. Arazi tipi veya tabloda belirtilmeyen özel donanımlı ambulanslarda araç üreticisinin orijinal dış ölçüleri muhafaza edilecektir.

 

HASTA NAKİL AMBULANSI

ACİL YARDIM AMBULANSI

YOĞUN BAKIM AMBULANSI

GENİŞLİK

1300 mm

1400 mm

1500 mm

UZUNLUK

2400 mm

3000 mm

3000 mm

YÜKSEKLİK

1300 mm

1600 mm

1800 mm

ç) Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olmalıdır.

d) Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dahili haberleşme sistemi bulunmalıdır.

e) Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı, arka kapı(lar) asgari 90 derece açılabilmelidir. Arka girişe ilave olarak hasta bölmesinde alternatif bir çıkış kapısı olmalıdır.

f) Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere olmalıdır.

g) Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır.

ğ) Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır.

h) Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır.

ı) Egzoz çıkışı; egzoz gazı içeriye girmeyecek şekilde kapılardan uzak bir konumda olmalıdır.

i) Araçlar sarsıntısız bir şekilde hasta naklini sağlayacak özel bir süspansiyon sistemine sahip olmalıdır.

j) Ambulansların tasarımı ile donanımda kullanılacak tüm elektrik aksamı, cihaz ve malzemelerin montaj ve özellikleri TS-EN 1789 standardına uygun olmalıdır.

k) Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır.

l) Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır.

 

 

 

 

 

EK–2

AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARİ

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

SIRA NO

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI

AMBULANS TİPİNE GÖRE

BULUNMASI GEREKEN SAYI

 

HASTA NAKİL

ACİL YARDIM

YOĞUN BAKIM

1

Ana Sedye

1

1

1

2

Kombinasyon Sedye

1

1

1

3

Vakum Sedye

-

1

1

4

Faraş Sedye

-

1

1

5

Sırt tahtası

1

1

1

6

Traksiyon Atel Seti

-

1

1

7

Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti

1

1

1

8

Boyunluk Seti

1

1

1

9

KED kurtarma yeleği

-

1

1

10

Sabit Oksijen tüpü ve prizi

1

1

1

11

Portatif oksijen tüpü*

1

1

1

12

Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O]  ayarlanabilir, PEEP valfi bulunan)

-

1

1

13

Sabit Vakum aspiratörü

1

1

1

14

Portatif aspiratör*

1

1

1

15

Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu)

1

1

1

16

Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)

1

1

1

17

Oksimetre*

-

1

1

18

Termometre

1

1

1

19

Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)

1

1

1

20

Serum askısı

2

2

4

21

Enjektör pompası

-

1

1

22

Defibrilatör (Monitörlü)

-

1

1

23

Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)

-

1

1

24

Isı izolasyonlu kap

-

1

1

25

Oksijen maskesi ve nazal kateterler (set)

1

1

2

26

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1

1

2

27

Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası

1

1

2

28

Muhtelif ölçüde enjektör

10

10

15

29

Toraks drenaj kiti

-

-

1

30

Ölçekli infüzyon cihazı

-

-

1

31

Perikardiyal delme kiti

-

-

1

32

Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)

-

-

1

33

Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör*

-

-

1

34

Acil doğum seti

-

1

1

35

Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli) 

-

1

1

36

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1

1

1

37

Serum seti ve kelebek set ile intraketler

5

5

10

38

Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı)

2

2

2

39

Cenaze torbası

2

2

2

         

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

 

 

 

 

EK–3

HAVA VE DENİZ AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TAŞITLARDA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI

 

SIRA NO

TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELER

ADET

1

Ana Sedye

1 Adet

2

Kombinasyon Sedye

1 Adet

3

Scoop Sedye

1 Adet

4

Vakum sedye

1 Adet

5

Monitörlü Defibrilatör

1 Adet

6

Oksijen sistemi (Depo, Yedek tüpü ve aparatları)

1 Adet

7

Tıbbi Aspiratör sistemi

1 Adet

8

Sedye oturma rayları ve Emniyet kilitleri

1 Adet

9

Sağlık personel koltuğu

2 Adet

10

Puls Oksimetre*

1 Adet

11

Volüm ayarlı İnfüzyon veya Enjektör pompası

2 Adet

12

Boyunluk Seti (Küçük, orta ve büyük ebatlarda ayarlanabilir)

2 Adet

13

Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti

1 Adet

14

Reanimasyon Çantası (Komple)

1 Adet

15

Traksiyon Atel Seti

1 Adet

16

Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O]  ayarlanabilir, PEEP valfi bulunan)

1 Adet

17

IV Sıvı Şişe/ Torba Askıları

1 Adet

18

Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)

1 Adet

19

Cenaze torbası

2 Adet

20

Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli) 

1 Adet

21

Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)

1 Adet

22

Oksijen maskesi ve nazal kateterleri (3 farklı boyda)

1'er adet

23

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1'er adet

24

Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası (3 farklı boyda)

1'er adet

25

Muhtelif ölçüde enjektör

10 adet

26

Serum seti ve kelebek set

5'er adet

27

Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)

1 Adet

28

Acil doğum seti

1 Adet

29

Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, hava yolu tüpleri)

1 Adet

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–4

AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE SERUMLAR                     

SIRA NO

SERUM VE İLAÇLAR

AMBULANS TİPİNE GÖRE

BULUNMASI GEREKEN SAYI

HASTA NAKİL

ACİL YARDIM

YOĞUN BAKIM

1

ADRENALİN AMP. 1 mg.

5

10

10

2

AMİNOCARDOL AMP.

1

4

4

3

LİDOKAİN %2 AMP.

1

5

5

4

ATROPİN AMP. 0.5 mg.

5

10

10

5

ANTİHİSTAMİNİK AMP

2

4

4

6

BETA BLOKER AMP

 

2

2

7

SPAZMOLİTİK AMP

1

4

4

8

CALCIUM AMP.

1

3

3

9

CITANEST FLK. (PRİLOCİNE)

1

1

1

10

KORTİKOSTEROİD AMP.

5

10

10

11

DİAZEPAM AMP. *

2

5

5

12

DİLTİAZEM 25 mg. AMP.

 

2

2

13

DOPAMİN 40 AMP.

 

2

2

14

DORMİCUM 5 mg. AMP.

 

1

1

15

ANTİEMETİK AMP.*

1

2

2

16

ANTİEPİLEPTİK AMP.*

 

2

2

17

ETİL CHLORIDE SPREY

 

1

1

18

İSOPTİN AMP.

 

2

2

19

JETOCAİNE AMP

1

2

2

20

LASİX AMP. (FUROSEMİDE)

 

5

5

21

AMİADARONE AMP

 

2

2

22

ANALJEZİK AMP*

5

10

10

23

NaHCO3 AMP.

5

10

10

24

NALOKSAN AMP.

 

1

1

25

NİTRODERM TTS 5 mg. VE 10mg

 

2 şer

2 şer

26

H2  BLOKER AMP

2

4

4

27

SERUM FİZYOLOJİK AMP.

5

10

10

28

İNHALER VEYA NEBUL (SALBUTAMOL)

1 İNHALER

3 NEBUL

1 İNHALER

6 NEBUL

1 İNHALER

6 NEBUL

29

ANESTEZİK POMAD

1

2

2

30

ANTİMİKROBİAL POMAD

1

2

2

31

SİLVERDİN POMAD

1

2

2

32

ASETİLSALİSİLİK ASİT TB

5

10

10

33

AKTİF KÖMÜR TÜP

1

2

2

34

İSORDİL 5 mg. TB

1

1

1

35

KAPTORİL TB. 25 mg.

1

1

1

36

%20 DEXTROSE 500 cc.

1

3

3

37

İSOLYTE 500 cc.

5

5

5

38

İSOLYTE P 500 cc.

5

5

5

39

İSOLYTE S 500 cc.

5

5

5

40

İZOTONİK 500 cc.

5

5

5

41

MANNİTOL 500 cc.

2

2

2

42

RİNGER LAKTAT 500cc

2

5

5

43

MAGNEZYUM SÜLFAT

2

5

5

44

FLUMAZENİL

1

2

2

45

PARACETAMOL TABLET

10

10

10

 

(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suiistimal edilmesi riskine karşı ambulansta görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.

 

EK–5

T.C.

............................VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

Belge No:                                                                                                     Tarih…/…/….

 

 

AMBULANS SERVİSİ

UYGUNLUK BELGESİ

 

AMBULANS SERVİSİNİN

 

            ADI                             :

            TÜRÜ                         :

ADRESİ VE TEL        :

 

SAHİB(LER)İ

 

            ADI ve SOYADI        :

            ŞİRKET VEYA

TİCARET UNVANI   :

 

MESUL MÜDÜR

 

            ADI ve SOYADI        :

            UNVANI                    :

 

ÇALIŞMA SAATLERİ        :

 

AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI:

 

Sıra No:           Sınıfı                            Cinsi                            Sayısı

   1-

   2-

   3-

 

            Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel ambulans servisinin Mesul Müdür ...................................................... sorumluluğunda faaliyet göstermesi ................İl Valiliği’nce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

 

 

EK–6

T.C.

............................VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

Belge No:                                                                                         Tarih…/…/….          

 

AMBULANS /ACİL SAĞLIK ARACI UYGUNLUK BELGESİ

 

 

AMBULANSIN/ACİL SAĞLIK ARACININ

TİPİ                                        :

MARKASI                             :

MODELİ                                :

PLAKA NO                           :

MOTOR NO                          :

ŞASİ NO                                :

TESCİL TARİHİ                    :

TESCİL SIRA NO                 :

 

SAHİB(LER)İ

 

ŞİRKET VEYA

TİCARET UNVANI               :

ADI ve SOYADI                    :

ADRES                                   :

 

GÖREV YAPTIGI KURULUŞUN

 

ADI                                        :

ADRESİ                                 :

 

            Yukarıda belirtilen ambulans aracının..................................................isimli kuruluşta faaliyet göstermesi …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmüştür.

 

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

YAPILAN MUAYENE VE KONTROLLER 

           

      …/…/…..                   …/…/…..                   …/…/…..                   …/…/…..

 

Text Box: İMZA-KAŞE

 

Text Box: İMZA-KAŞE

 

Text Box: İMZA-KAŞE

 

Text Box: İMZA-KAŞE

 

                                  

 

 

 

 

 

 

EK- 7

 

T.C.

Text Box:  
 
FOTO

 

 ................................... VALİLİĞİ

 

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

 

 

Belge No:                                                                              Tarih…/…/….          

 

 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

 

MESUL MÜDÜRÜN

 

ADI ve SOYADI                                :

UNVANI                                           :

BABA ADI                                         :

DOĞUM YERİ                                  :

DOĞUM TARİHİ                              :

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE         :

MEZUNİYET TARİHİ                       :

DİPLOMA NO                                  :

UZMANLIK DİPLOMA NO(VARSA):

 

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

 

            ADI                                                    :

            ADRESİ                                             :

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan şahsın.................................................. isimli ambulans servisinde mesûl müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

 

 

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

 

 

EK–8

 

T.C.

Text Box:  
 
FOTO

 

................................... VALİLİĞİ

 

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 Belge No:                                                                                          Tarih…/…/….

 

PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

 

            PERSONELİN

ADI ve SOYADI                                            :

UNVANI                                                       :

GÖREVİ                                                        :

BABA ADI                                                     :

DOĞUM YERİ                                              :

DOĞUM TARİHİ                                          :

MEZUN OLDUĞU OKUL                            :

MEZUNİYET TARİHİ                                   :

DİPLOMA NO                                              :

UZMANLIK DİPLOMA NO (varsa)             :

…….…KURSU SERTİFİKA NO (varsa)     :

 

 

GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN

 

            ADI                                                    :

            ADRESİ                                             :

 

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık personelinin ........................................ isimli ambulans servisinde mesleğini icra etmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge …/…/2006 tarihli ve ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Vali a.

İl Sağlık Müdürü

 

 

EK–9

TEFTİŞ VE DENETİM DEFTERİ

 

Teftiş ve Denetim Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir:

a)      Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz ve çizgili bir boş bir defterden oluşur.

b)      Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

c)      Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;

1)      Defterin hangi sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,

2)      Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,

3)      Defterin söz konusu kuruluşa onaylanan kaçıncı defter olduğu,

4)      Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü.

ç)  Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.

 

            Teftiş ve Denetim Defteri, adına düzenlenen sağlık kuruluşuna Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için ortak olarak kullanılır. Bu nedenle, her bir sağlık kuruluşuna bir adet Teftiş ve Denetim Defteri düzenlenir. Bu deftere, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişlerce yapılacak denetimler işlenmez.

 

Her bir denetim işlemine ait olmak üzere Teftiş ve Denetim Defterine sırasıyla aşağıdaki bilgiler yazılır:

a)      Denetimin gerçekleştirildiği gün ve saat,

b)      Denetim ne amaçla gerçekleştirildiği (olağan, olağandışı, şikâyet üzerine, vs.),

c)      Denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kuruluş,

ç)   Denetimde saptanan eksiklikler,

d)      Denetim sonucunda verilen karar,

e)      Denetimi gerçekleştiren yetkililer ile özel sağlık kuruluşu mesul müdürünün adı, soyadı ve imzaları.

 

 

 

 

 

EK–10/A

T.C.

----------------------VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

AMBULANS SERVİSİ DENETLEME FORMU

Denetlenen Kuruluşun

Adı      :                                                                                                         Tarih   :

Adresi :                                                                                                         Saat    :

 

Sıra No

Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme

Mevzuata Uygunluğu

Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre

Eksikliğin Devamında Uygunluk Belgesi İptal Süresi

1

Uygunluk Belgesi var mı?

Var/ Yok

-

Süresiz Kapatılır

2

Mesul Müdürlük Belgesi var mı?

Var/ Yok

5 gün

60 gün*

3

Mesul Müdür veya görevini devrettiği kişi görevinin başında mı?

Evet/ Hayır

-

7 gün

4

Kuruluşta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi var mı?

Var/ Yok

5 gün

30 gün

5

Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı?

Var/ Yok

-

30 gün

6

Çağrı merkezinden diğer ambulans servisleri ve ambulanslara aracılık ediliyor mu?

Evet/ Hayır

-

60 gün

7

Çağrı merkezinin telefon numarası uygun mu?

Evet/ Hayır

30 gün

60 gün

8

Kuruluş bünyesinde, kuruluş ile bağdaşmayacak birim var mı?

Yok/ Var

7 gün

60 gün

9

Ambulanslarda / Araçlarda servisin isim ve unvanının yazılı olduğu dış tabela uygun mu?

Evet /Hayır

15 gün

30 gün

10

Hasta gözlem formu var ve düzenli işleniyor mu?

Evet /Hayır

3 gün

30 gün

11

Teftiş ve denetim defteri var mı?

Var/ Yok

3 gün

15 gün

12

Kuruluşta Uygunluk Belgesinde belirtilen çalışma saatlerine uyuluyor mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün

13

Kuruluşta çalışma saatleri süresi içerisinde asgari personel var mı?

Var /Yok

-

30 gün

14

Kuruluşta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

15

Kuruluşta personel kimlik kartı kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

16

Kuruluşta reklâm, tanıtım ve bilgilendirme yasağı ve düzenlenmesine uyuluyor mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün

17

Kuruluşun hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu?

Evet/ Hayır

3 gün

30 gün

18

Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak uygulanıyor mu?

Evet/ Hayır

 

30 gün*

              

 

Komisyon Başkanı                Üye                             Üye                             Mesul Müdür

adı soyadı                                adı soyadı                    adı soyadı                    kaşe, imza

imza                                        imza                             imza

 

*2 ve 18. nci Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans servisi uygunluk belgeleri ile ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.

Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

 

EK–10/B

T.C.

----------------------VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

AMBULANS / ACİL SAĞLIK ARACI DENETLEME FORMU

Denetlenen Aracın

Sahibi              :                                                                                             Tarih   :

Plaka No        :                                                                                             Saat    :

Sınıfı               :

Denetim Adresi:

Sıra No

Mevzuat ile Öngörülen Düzenleme

Mevzuata Uygunluğu

Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilecek Süre

Eksikliğin Devamında Uygunluk Belgesi İptal Süresi

1

Ambulans ve acil sağlık araçları uygunluk Belgesi var mı?

Var/ Yok

-

Süresiz

2

Bulundurduğu ambulansın/aracın sınıfına uygun personel var mı?

Var/ Yok

-

90 gün*

3

Ambulansta çalışan tüm sağlık personelinin çalışma izin belgesi var mı?

Var/ Yok

5 gün

30 gün*

4

Ambulansta çalışan sağlık personelinin bu Yönetmelikte istenilen kurslara ait kurs belgesi var mı?

Var/ Yok

30 gün

60 gün*

5

Mevzuata aykırı çalışan yabancı uyruklu hekim var mı?

Var/ Yok

-

30 gün

6

Ambulanslarda/araçlarda bulunması zorunlu hekim ve sağlık personeli yerine öğrenci, stajyer çalışıyor mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün*

7

Ambulans ve acil sağlık araçları Yönetmelikte geçen teknik ve tıbbi özelliklere uygun mu?

Evet/ Hayır

-

Süresiz*

8

Ambulanslarda Yönetmelikte geçen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar bulunuyor mu?

Var/ Yok

3 gün

90 gün*

9

Ambulans/Acil sağlık araçları başka kişi ve kuruluşlarca kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

-

Süresiz

10

Ambulans/araç üzerinde ambulansın niteliğini gösteren yazı var mı?

Var /Yok

15 gün

30 gün

11

Hasta gözlem formu var mı?

Evet /Hayır

3 gün

30 gün

12

Ambulansta kıyafet düzenlemesine uyuluyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

13

Ambulansta personel kimlik kartı kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

7 gün

15 gün

14

Ambulanslar/araçlar amacı dışında kullanılıyor mu?

Evet /Hayır

-

Süresiz*

15

Ambulansların hijyenik koşulları sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu?

Evet/ Hayır

-

30 gün

16

Ambulans ücretleri il tespit komisyon kararlarına uygun olarak uygulanıyor mu?

Evet/ Hayır

 

30 gün*

              

Komisyon Başkanı                Üye                             Üye                             Mesul Müdür

adı soyadı                                 adı soyadı                     adı soyadı                     kaşe, imza

imza                                        imza                             imza

(*)2,3,4,6,7,8,14,16 ncı Maddelere uygunsuzluğun ikinci kez tespiti halinde ayrıca ambulans uygunluk belgeleri iptal edilir.

Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

 

EK–11

 

(Ön Yüz)

 Text Box: .......... AMBULANS SERVİSİ
PERSONEL KİMLİK KARTI
ADI                   :
SOYADI           :
GÖREVİ           :
DİPLOMA NO :
TARİH/:BELGE NO:
MÜHÜR
İMZASI          :
Text Box:  
 
RESİM

  

 

 

 

 

 

(Arka Yüz)

 Text Box: 1- Bu kimlik kartı Nüfus Cüzdanı yerine kullanılamaz
2- Bu kart görev süresince yakada taşınır.
 
 
İMZA
Vali a.
İl Sağlık Müdürü

  

 

 

 

 

 

 

 

EK–12

 

................. AMBULANS SERVİSİ

HASTA MUAYENE/GÖZLEM FORMU

 

 

Araç Plakası: ………….                                                                              Tarih:.../..../.....

 

HASTA ADI SOYADI:

 

T.C. KİMLİK NO:

PROTOKOL NO:

YAŞI/CİNSİYETİ:

 

ADRESİ:

 

YAKINMASI/ ÇAĞRI BİLGİLERİ:

 

 

MUAYENE BULGULARI

SAAT

TA

Nabız/dk.

BİLİNÇ

OAçık

OBulanık

OSemikoma

OKoma

 

 

 

PUPİLLER

ONormal

ODilate

OMiyotik

OReaksiyo Yok

 

 

 

NABIZ

ODüzenli

ODüzensiz

OYüzeyel

OAlınmıyor

 

 

 

SOLUNUM

ONormal

OYüzeyel

OGüç

OYok

 

 

 

CİLT

ONormal

OSoluk

OSiyanotik

OHiperemik

ÖN TANI:...................................

UYGULANAN TEDAVİLER

OAspirasyon uygulandı

ONGS takıldı

ODamar yolu açıldı

OBoyunluk takıldı

OOksijen verildi

ODefibrilasyon uygulandı

OİV İlaç uygulandı

OAtel takıldı

OEntübe edildi

OKanama kontrolü

OİM ilaç uygulandı

OTraksiyon uygulandı

OCPR yapıldı

OMekanik ventilasyon

ODiğer ilaç

ODiğer

OTrakeostomi

OPansuman yapıldı

 

 

AÇIKLAMA: (Hasta/yaralıya yapılan işlemler ve nakil yapıldı ise nakledilen yer belirtilecek)

 

 

 

 

 

 

 

AMBULANS PERSONELİ

PERSONELİN

Doktor

Sağlık Personeli

Sürücü

Adı

 

 

 

Soyadı

 

 

 

İmza

 

 

 

 

EK–13

...................AMBULANS SERVİSİ

BİLDİRİM FORMU

 

Kuruluşun Adı ve Adresi          :

Telefon No                              :

Fax No                                               :

 

 Ait Olduğu Dönem                   :

 

AMBULANS ÇIKIŞ NEDENİ

YAPILAN İŞLEM

Medikal

 

Yerinde Müdahale

 

Trafik Kazası

 

Hastaneye Nakil

 

İş Kazası

 

Eve Nakil

 

Diğer Kazalar

 

Hastaneler Arası Nakil

 

Yaralanma

 

Tetkik için Nakil

 

İntihar

 

Ex. Yerinde bırakıldı

 

Yangın

 

Ex Morga Nakil

 

Diğer

 

Diğer

 

TOPLAM

 

TOPLAM

 

 

 

 

Mesul Müdür

(İmza-Kaşe)

 

  

 

EK -14

 

PROTOKOL/ADLİ RAPOR DEFTERİ

 

Protokol Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;

a) Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları şunlardır;

1) Sıra Numarası,  

2) Tarih,

3) Adı ve Soyadı,

4) Adresi,

5) Yaşı,

6) Cinsiyeti,

7) Tanı,

8) Karar,

9) Düşünceler,

10) Muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası.

b) Defter matbu olarak basılı olacaktır.

c) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.

ç) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;

1) Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,

2) Söz konusu sağlık kuruluşunun hangi bölümünde kullanılacağı,

3) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,

4) Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu,

5) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.

d) Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık müdürlüğünce mühürlenir.