ANA SAYFAYA DÖN

Resmi Gazete Tarihi: 17/12/2011            Resmi Gazete Sayısı: 28145     (20.02.2012 de UYAP'dan indirilmiştir)

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik;

a) Kurban bayramında kesim yapılan yerler,

b) Köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri,

c) Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,

ç) Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,

d) Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler,

haricindeki gıda işletmelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22, 30 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6'da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numarayı,

ç) İşletme onay belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu uygun bulunan onay kapsamındaki gıda işletmesinin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen, iptal edilebilen veya askıya alınabilen Ek-9'da yer alan belgeyi,

d) İşletme onay numarası: İşletme onay belgesi ve şartlı onay belgesi üzerinde yer alan ve Ek-12'de belirtilen şekilde kodlanan numarayı,

e) İşletme şartlı onay belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu bina, altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığı belirlenen gıda işletmesine faaliyete geçmeden önce ve onay belgesi verilinceye kadar geçerli olan Ek-8'de yer alan belgeyi,

f) Gıda işletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi,

g) Tesis: Bir gıda işletmesindeki herhangi bir birimi,

ğ) Yetkili Merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Kayıtlı Gıda İşletmeleri, Kayıt Usul ve Esasları

Kayıtlı gıda işletmeleri

Madde 5 - (1) Ek-1'de belirtilen işletmeler dışında kalan diğer işletmeler kayıt kapsamındadır.

(2) Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, en geç otuz gün içerisinde yetkili mercie başvurmak ve başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt usul ve esasları

Madde 6 - (1) Gıda üreten işletmeciler Ek-3'teki, perakende işletmecileri Ek-2'deki bilgi ve belgelere ilave olarak bu Yönetmeliğin Ek-4'ünde yer alan işletme kayıt belgesi beyannamesi ile birlikte yetkili mercie başvururlar.

(2) Yetkili merci, dosyayı başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler. Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından bu Yönetmeliğin Ek-5'inde yer alan işletme kayıt belgesi Ek-14'te yer alan faaliyet işkolları belirtilerek düzenlenir.

(3) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

(4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

(5) Gıda işletmecileri faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek ve yetkili merciin işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

(6) Gıda işletmecisi;

a) İşletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,

b) İşletme kayıt belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını,

dilekçeye ekleyerek yetkili mercie başvurur. Yetkili merciin uygun bulması halinde işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

(7) Bakanlık kayıtlı gıda işletmeleri için liste oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Onaya Tabi Gıda İşletmelerinin Onay Usul ve Esasları

Onaya tabi gıda işletmeleri

Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan onaya tabi gıda işletmeleri faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadırlar.

Onay usul ve esasları

Madde 8 - (1) Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu Yönetmeliğin Ek-7'sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile yetkili mercie başvururlar.

(2) Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler;

a) Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, yetkili merci tarafından eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir.

b) Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur.

(3) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunun uygun olması halinde gıda işletmesine Ek- 8'deki işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilir.

(4) İşletme, işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde;

a) Gıda işletmesinin, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, Ek-9'daki işletme onay belgesine çevrilir.

b) İşletmede belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerinin tam olarak karşılanmadığının belirlenmesi durumunda, yetkili merci işletmenin şartlı onay süresini uzatabilir. Ancak şartlı onay süresi toplamda altı ayı geçemez.

1) Şartlı onayın uzatılması için verilen süre veya sürelerin sonunda işletmenin, dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerini tam olarak karşıladığının belirlenmesi durumunda işletmeye verilmiş olan işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir.

2) Uzatılan şartlı onay süresinin sonunda yapılan resmi kontrolde işletmenin, dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerini tam olarak karşılamadığının yetkili merci tarafından belirlenmesi durumunda işletme şartlı onay belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur.

(5) Ülkemiz bayrağı taşıyan dondurucu üniteye sahip gemiler ile fabrika gemileri için verilecek şartlı onay süresi toplamda on iki ayı geçemez.

(6) Bakanlık onaylı işletmeler için listeleri oluşturur, listeleri güncel tutar ve Ek-13'te yer alan şekli ile yayınlar.

İşletme onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları

Madde 9 - (1) Yetkili merci resmi kontrolleri yürütürken işletmenin onay şartlarını gözden geçirir.

(2) Onaya tabi gıda işletmesinin onay şartlarının devam etmediğinin tespit edilmesi durumunda;

a) Yetkili merci tarafından, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren durumlar dışında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gıda işletmecisine altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda işletmenin onayı askıya alınır veya uygunsuzluğun olduğu bölümün faaliyeti durdurulur. Onayı askıya alınan işletmenin veya faaliyeti durdurulan bölümün uygunsuzlukları bir yıl içerisinde giderilmediği takdirde verilen işletme onay belgesi ve işletme onay numarası yetkili merci tarafından iptal edilir.

b) Yetkili merci, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren eksiklikler tespit ederse işletmenin onayını askıya alır veya uygunsuzluğun olduğu bölümün faaliyetini durdurur. Onayı askıya alınan işletmenin veya faaliyeti durdurulan bölümün uygunsuzluklarının bir yıl içerisinde giderilmemesi halinde verilen işletme onay belgesi ve işletme onay numarası yetkili merci tarafından iptal edilir.

c) Onayı askıya alınan gıda işletmesi faaliyet gösteremez.

(3) İşletme onay belgesi; üzerinde yazılı olan ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme onay belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte işletme onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek üç ay içerisinde yetkili mercie başvurur. Yetkili merci, uygun görmesi durumunda onay belgesini yeniden düzenler.

(4) Gıda işletmecisi,

a) İşletme onay belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,

b) İşletme onay belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını

dilekçeye ekleyerek yetkili mercie başvurur. Yetkili merciin uygun bulması halinde işletme onay belgesi yeniden düzenlenir.

(5) Gıda işletmecisi, faaliyetinin tamamını veya bir kısmını durdurduğunu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek zorundadır. Gıda işletmecisi, işletmesinin tamamını veya bir kısmını yeniden faaliyete geçirmek istemesi durumunda yetkili merci tarafından yerinde resmi kontrol yapılır ve uygun bulunması halinde işletmenin tamamının veya bir kısmının faaliyetine izin verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çalıştırılması Zorunlu Personel

Çalıştırılması zorunlu personel

Madde 10 - (1) Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.

a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.

b) Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.

c) Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.

ç) Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.

d) Çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda, gıda işletmecisi bu durumu ve yeni personel ile ilgili bilgi ve belgeleri yetkili mercie vermek zorundadır.

e) Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Resmi Veteriner Hekim, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ve

Resmi Yardımcı Görevlendirme

Görevlendirme

Madde 11 - (1) Yetkili merci, kesimhanelere, parçalama tesislerine ve av hayvanı işleme tesislerine şartlı onay verilmesini takiben;

a) Kesimhanelere, her vardiya için en az bir resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir.

b) Parçalama tesisleri ve av hayvanı işleme tesislerine; çalışma saatleri, vardiya sayısı ve kapasiteleri dikkate alınarak en çok dört işletmeye bir resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir.

c) Kesimhane ile parçalama tesisinin aynı adreste faaliyet göstermesi halinde her iki tesise de aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi görevlendirebilir.

(2) Yetkili merci, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan resmi yardımcıyı, resmi veteriner hekimin otoritesi ve sorumluluğu altında çalıştırmak üzere kesimhanelerde görevlendirebilir.

(3) Gıda işletmecisi veya yetkili merci tarafından faaliyeti durdurulan bir işletmede daha önce görevlendirilmiş olan resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim yetkili merci tarafından geri çekilir. İşletmenin yeniden faaliyete geçirilmek istenmesi ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda uygun bulunması halinde, işletmeye yeniden resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai hükümler

Madde 12 - (1) Aşağıda belirtilen gıda işletmeleri için ilgili kurumlardan usulüne göre alınan izin belgesi/kayıt çıktıları işletme kayıt belgesi yerine kabul edilir.

a) Çadır, büfe ve seyyar satış araçları gibi taşınabilir ve/veya geçici gıda işletmeleri.

b) Üreticisi tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden yerler.

c) Üreticisi tarafından çiftlikte kesilen kanatlı ve tavşanımsı etlerini, küçük miktarlarda ve çiğ et olarak son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden yerler.

ç) Yaban av hayvanları veya yaban av hayvanı etlerini küçük miktarlarda son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden avcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izin belgesi/kayıt çıktıları talep edilmesi halinde Bakanlığa ibraz edilmek zorundadır.

Diğer hükümler

Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri tek başına sınai faaliyet yapılmasına izin vermez. İşletme kayıt ve onay belgelerinin geçerli olabilmesi için işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması zorunludur. Bu ruhsatın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde işletme kayıt ve onay belgelerinin geçerliliği kendiliğinden sona erer.

(2) Gıda işletmelerine Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilecek izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

(3) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim izni belgeleri tüm sonuçlarıyla iptal edilmiştir.

Geçiş hükümleri

Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmeleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay belgesi almak zorundadır. Ancak, 31/12/2012 tarihine kadar onay belgesi alamayacak gıda işletmecisi, işletmesinin modernizasyonuna dair planlar ile modernizasyonun hangi tarihte ve hangi aşamalardan sonra tamamlanacağına dair bilgileri yetkili mercie sunar. Bu işletmeler, modernizasyon planını vermeleri halinde bu süre 31/12/2013 tarihine kadar uzatılabilir. Yetkili merci, gıda işletmecisinin bu planı vermemesi veya modernizasyon planında yer alan tarih ve aşamalara uymaması durumunda işletmenin faaliyetini durdurur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.

Yürürlük

Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.               EKLER

Ek-1

 ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmelerinden:

 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar

b) Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil işletmeler

c) Hayvansal gıdanın, gıda işletmecilerine toptan satışının yapıldığı yerler

ç) Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler

2- EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane

b) Parçalama tesisi

3- KANATLI ETİ VE TAVŞANIMSI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane

b) Parçalama tesisi

4- ÇİFTLİK AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane

b) Parçalama tesisi

5- YABAN AV HAYVANI ETI ÜRETEN İŞLETMELER

a) Av hayvanı eti işleyen tesisler

b) Parçalama tesisi

6- KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE MEKANIK OLARAK AYRILMIŞ ET ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kıyma üreten işletmeler

b) Hazırlanmış et karışımları üreten işletmeler

c) Mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler

7- ET ÜRÜNLERI ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

8- CANLI ÇIFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARI İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Sevkiyat merkezi

b) Arındırma merkezi

9- BALIKÇILIK ÜRÜNLERI İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Fabrika gemisi

b) Dondurucu gemisi

c) Taze balıkçılık ürünleri tesisi

d) İşleme tesisi

e) Toptan satış yeri

f) Mezat salonu

10- ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ

a) Toplama merkezi

b) Süt işleme tesisi

11- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI İŞLETMELERİ

a) Yumurta paketleme tesisi

b) Toplama merkezi

c) Sıvı yumurta tesisi

ç) İşleme tesisi

12- KURBAĞA BACAĞI VE SALYANGOZ İŞLEYEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

13- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI İŞLEYEN RENDERİNG TESİSLERİ

a) Toplama tesisi

b) İşleme tesisi

14- İŞLENMİŞ MESANE, BAĞIRSAK VE İŞKEMBE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

15- JELATİN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

b) Toplama merkezi (Hammadde)

16- KOLLAJEN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi

b) Toplama merkezi (Hammadde) 

Ek-2

 

PERAKENDE İŞLETMELER İLE TAŞIMA VE DEPOLAMA KONUSUNDA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1-         Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

2-         İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti

3-         Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme. (Bu belge sadece Kanun Ek-1 Listesindeki Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işletmeler için geçerlidir.)

 

Ek-3

 

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1- Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)

5- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış çalışma belgesi, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı noter onaylı sözleşme. 

Ek-4

 

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ  

…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda beyan edilen işletmeme ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

            ………………………………………..................

                                      İşletme Sahibi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

 

İşletmenin Ticaret Unvanı

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

 

İşletmecinin Vergi Numarası

 

İşletmenin Faaliyet Konusu

 

Şirket, Kurum, Kuruluş  Merkez Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

İşletmenin Adresi

İli/İlçesi

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

Telefon ve Faks Numarası  E-posta Adresi

 

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı veya deneme izni belgesi

Veren Kurum

 

Tarih

 

Numarası

 

(*)Kapasite Raporu (   ) (*)Ekspertiz Raporu(   ) 

(*)Kurum Beyanı    (   )

 

Beygir Gücü

 

Toplam Personel Sayısı

 

Bitiş Tarihi

 

(*) İstihdamı Zorunlu Personel

 

Adı Soyadı

 

Mesleği-Bölümü

 

T.C. Kimlik Numarası

 

İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

(  )

Mevsimsel

(   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

 

       

(*)Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerleri hariç diğer perakende  işyerlerinde bu bilgiler gerekli değildir.

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-3’te talep edilen belgeler yazılır]

 

Ek-5

 

 T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME KAYIT BELGESİ 

Kayıt Numarası

:

İşletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel Kişiliğin Adı

:

İşletmenin Ticaret Unvanı

:

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi

:

İşletmenin Adresi

:

İşletmenin Faaliyet Konusu

:

Belgenin İlk Veriliş Tarihi

:

Belgenin Değişiklik Tarihi

:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

       İL/İLÇE MÜDÜRÜ

Ek-6 

KAYIT KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ İÇİN KODLAMA SİSTEMİ 

                TR-İl Trafik Kodu-K-İşletme kayıt numarası(6 Hane) 

Ek-7

GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1- Başvuru dilekçesi ve beyanname genel kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek-11)

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının veya Deneme İzin Belgesinin sureti.

3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.

4- Gıda işletmecisinin güncel bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak kurum ve kuruluşlar hariç)

5- Gıda işletmesine şartlı onay verilmeden önce gıda üretiminde kullanılan suda yaptırılan başlangıç analizlerine ait raporlar.

6- Meslek odası bulunan meslek mensupları için odadan alınmış belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisiyle yapacağı sözleşme.

7- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleşim krokisi.

8- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.

Ek-8

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ŞARTLI ONAY BELGESİ 

Onay Numarası

:

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

:

İşletmenin Ticaret Unvanı

:

İşletmenin Adresi

:

İşletmenin Kategorisi

:

İşletmenin Faaliyeti

:

Belgenin Veriliş Tarihi

:

Belgenin Değişiklik Tarihi

:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

      İL/İLÇE MÜDÜRÜ

 

Ek-9

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME ONAY BELGESİ

Onay Numarası

:

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

:

İşletmenin Ticaret Unvanı

:

İşletmenin Adresi

:

İşletmenin Kategorisi

:

İşletmenin Faaliyeti

 

Belgenin Veriliş Tarihi

:

Belgenin Değişiklik Tarihi

:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

      İL/İLÇE MÜDÜRÜ 

Ek-10

 GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

GENEL KISIM 

…………….........................…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda bilgilerini beyan ettiğim işletmemin onay işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………..................

                                      Gıda İşletmecisi

     Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı

 

İşletmenin Ticaret Unvanı

 

İşletmecinin Vergi Numarası

 

İşletmenin Adresi

 

İli/İlçesi/Posta Kodu

 

Köy/Mahalle

 

Cadde/Sokak

 

Bina No/Semt

 

Gemi ise bağlı olduğu liman

 

Telefon / Faks Numarası / E-posta Adresi

 

İşletmenin

İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı

Veren Kurum

 

Tarih

 

Numarası

 

İşletmenin:

Kapasite Raporu  (   ) Ekspertiz Raporu (   )

Kurum Beyanı     (   )

 

Beygir Gücü

 

Toplam Personel Sayısı

 

Bitiş Tarihi

 

Çalıştırılması Zorunlu Personel

Adı Soyadı

 

Mesleği / Bölümü

 

T.C. Kimlik Numarası

 

İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri

……-……..saatleri arası

……………gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemi

Tüm yıl boyunca

(   )

Mevsimsel

(   )

Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

Su Temini

(   ) Şebeke Suyu

(   ) Kuyu Suyu

(   ) Diğer  : ……………………….

       

EKLER: [Başvuru esnasında Ek-7’de talep edilen belgeler yazılır]

 

Ek-11 

GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ
ÖZEL KISIM 

İşletmecinin Adı-Soyadı/ İşletmenin Ticaret unvanı ve adresi:

 

İşletme Kategorisi

İşletme Faaliyeti

Hayvan türü1

Kurulu kapasite

I= Genel faaliyet gösteren işletmeler

Soğuk depo (   )

Et ve et ürünleri  (   )

Süt ve süt ürünleri (   )

Yumurta ve yumurta ürünleri (   )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça (   )

 

 

Yeniden ambalajlama işletmesi (   )

Et ve et ürünleri   (…)

Süt ve süt ürünleri (   )

Yumurta ve yumurta ürünleri (   )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça (   )

 

 

Toptan satış yeri (   )

 

 

II= Evcil tırnaklıların eti

Kesimhane  (   )

 

 

Parçalama tesisi  (   )

 

 

III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti

Kesimhane  (   )

 

 

Parçalama tesisi  (   )

 

 

IV= Çiftlik av hayvanları eti

Kesimhane  (   )

 

 

Parçalama tesisi  (   )

 

 

V= Yaban av hayvanı eti

Av hayvanı eti işleme tesisi2(   )

 

 

Parçalama tesisi  (   )

 

 

VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE

Kıyma üreten işletme (   )

 

 

Hazırlanmış et karışımları üreten tesis (  )

 

 

MAE üreten tesis (  )

 

 

VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar kısmında belirtilecektir.)

İşleme tesisi (  )

Hatırlatmalar: ………………………….

 

 

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar

Sevkiyat merkezi (   )

 

 

Arındırma merkezi (  )

 

 

IX= Balıkçılık ürünleri

Fabrika gemisi (   )

 

 

Donduruculu gemi (   )

 

 

Taze balıkçılık ürünleri tesisi (   )

 

 

İşleme tesisi (   )

 

 

MAE üreten tesis ( )

 

 

Toptan satış yeri (   )

 

 

Mezat salonu (   )

 

 

X= Çiğ süt ve süt ürünleri

Toplama merkezi  (   )

 

 

İşleme tesisi (   )3

 

 

XI= Yumurta ve yumurta ürünleri

Toplama merkezi (   )

 

 

Yumurta paketleme merkezi (   )

 

 

Sıvı yumurta tesisi (   )

 

 

İşleme tesisi (   )

 

 

XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)

İşleme tesisi (   )

 

 

XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu

Toplama merkezi (   )

 

 

İşleme tesisi (   )

 

 

XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar

İşleme tesisi (   )

 

 

XV= Jelatin

İşleme tesisi (   )

 

 

XVI= Kollajen

İşleme tesisi (   )

 

 


İşletmenin soğuk hava deposu/depoları

 

Depolanan hammadde/ara ürün/son ürün adı

Depo adedi

Depo hacmı (m3)

Depolama kapasitesi (Ton)

Soğutma

 

 

 

 

Soğuk muhafaza

 

 

 

 

Dondurma

 

 

 

 

Donmuş muhafaza

 

 

 

 

 

1 Hayvan türü: Ek-13’ün B tablosunda yer alan hayvan türleri ilgili olduğu yerde belirtilecektir.

2 Av hayvanı işleme tesisi: Yaban av hayvanlarının avlanmadan sonra av hayvanının ve etinin piyasaya arzı için hazırlandığı tesis.

3 İşleme tesisinde üretilen süt ürünlerinin çeşitleri ve kurulu kapasiteleri (Ton/Yıl) detaylı şekilde beyanname ekinde yer almalıdır. 

Ek-12

 İŞLETME ONAY NUMARASI KODLAMASI:

İl Trafik Plaka No - İşletme Numarası ( 4 hane)

 

Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait aynı adreste aynı işletmeye bağlı birden fazla kategoride faaliyet varsa bunların hepsi için aynı onay numarası kullanılmalıdır. İşletmeye şartlı onay verilmesi durumunda işletme numarasının önüne “G” harfi konulur. İşletmenin onay alması halinde düzenlenecek onay belgesinde işletme numarasının önünde bulunan “G” harfi kaldırılır.  
 

Ek-13

 

ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI

Onay numarası

İşletmenin Adı/Ticaret unvanı

İşletmenin Adresi

İşletme Kategorisi

İşletme Faaliyeti

İşletmenin Diğer Faaliyetleri

Türler

Hatırlatmalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI İÇİN YARDIMCI TABLOLAR

A)

Temel Sektörler

Faaliyet Kodları

Et

TM, PT, SD, AHİ, KYM, HEK, MAE, İŞLT, YA, KH

Süt

TM, SD, İŞLT, YA

Yumurta

TM, SD, YPM, SY, İŞLT, YA

Balıkçılık ürünleri / çift kabuklu yumuşakça

MS, SD, SM, TBÜ, FG, ARM, MAE, İŞLT, YA, TS, DG

B)

İşletme Kategorisi

İşletme Faaliyeti/ İşletme Diğer Faaliyeti

Türler

Hatırlatmalar

I= Genel faaliyet gösteren işletmeler

II= Evcil tırnaklıların eti

III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti

IV= Çiftlik av hayvanları eti

V= Yaban av hayvanı eti

VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE

VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar

IX= Balıkçılık ürünleri

X= Çiğ süt ve süt ürünleri

XI= Yumurta ve yumurta ürünleri

XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün, hatırlatmalar sütununda detayı yer alacaktır.)

XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu

XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar

XV= Jelatin

XVI= Kollajen

MS = Mezat salonu

TM = Toplama merkezi

PT = Parçalama tesisi

SD = Soğuk depo

SM = Sevkiyat merkezi

YPM= Yumurta paketleme merkezi

TBÜ = Taze balıkçılık ürünleri tesisi

FG = Fabrika gemisi

AHİ= Av hayvanı işleme tesisi

SY = Sıvı yumurta tesisi

KYM= Kıyma üreten işletme

HEK= Hazırlanmış et karışımları üreten işletme

MAE = Mekanik ayrılmış et üreten işletme

ARM = Arındırma merkezi

İŞLT = İşleme tesisi

YA = Yeniden ambalajlama işletmesi

KH = Kesimhane

TS = Toptan satış yeri

DG = Donduruculu gemi

K= Kanatlılar

S= Sığır

M= Manda

KY= Koyun

KÇ= Keçi

DV= Deve

TVS= Tavşanımsılar

D= Domuz

TT= Tek tırnaklılar

=Kan ürünleri

= Et ürünleri

eöt= Et özütleri ve etten elde edilen toz halindeki ürünler

immb= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsak

kb=Kurbağa bacağı

s: Salyangoz

yÇM= Evcil tırnaklılar dışındaki çiftlik kara memelileri.

(Çiftlikte yetiştirilen geyik karaca, yaban domuzu)

UK=Uçamayan kuşlar (Devekuşu, rhea, emu gibi)

yK= Yabani kuşlar

yTVS= Yabani tavşanımsılar

yT= Yabani tırnaklılar

yKM= Yaban tırnaklılar ile yaban tavşanımsılar dışındaki yaban kara memelileri.


 

Ek-14

KAYIT KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİNİN FAALİYET KONULARI

1-Meyve ve/veya sebze işleme,

2-Dondurulmuş gıda maddesi üretimi,

3-Bisküvi, çikolata, kakaolu ve benzeri ürünleri üretimi,

4- Bal, polen, arı sütü ve temel petek üretimi ve ambalajlama,

5-Çerez,cips ve benzeri ürünleri üretimi,

6-Dondurma ve yenilebilir buz ürünleri üretimi,

7-Bitkisel ve siyah çay işleme,

8-Alkollü içki üretimi,

9-Maya üretimi (ekmek, peynir ve her türlü maya),

10-Her türlü gıda katkı maddesi ve aroma maddesi üretimi,

11-Takviye edici gıdaların üretimi,

12-Özel beslenme amaçlı gıda maddesi üretimi,

13-Nişasta üretimi,

14-Tuz işleme,

15-Doğal veya fabrikasyon olarak kurutulmuş gıda, kuruyemiş işleme,

16-Entegre fındık, fıstık ve benzeri ürünleri işleme,

17-İçecek tozu üretimi,

18-Sıvı ve katı bitkisel yağ üretimi,

19-Zeytinyağı üretimi (yağhaneler hariç),

20-Şeker üretimi (paketleme hariç),

21-Hazır çorba ve bulyon, puding, toz karışımlar, mayonez, sos ve benzeri üretimi,

22-Alkolsüz içecek üretimi,

23-Vaks ve/veya sakız bazı (sakız mayası, gumbase) üretimi,

24-Hububat ve bakliyat üretimi,

25-Yağhaneler ve yağ dolumu,

26-Makarna ve irmik üretimi,

27-Un üretimi,

28-Ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi,

29-Unlu mamuller üretimi,

30-Bulgur üretimi,

31-Şeker paketleme,

32-Pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi,

33-Şekerleme üretimi,

34-Tahin, helva ve pekmez üretimi,

35-Hazır yemek, tabldot yemek üretimi,

36-Sakız üretimi,

37-Fermente ve salamura ürün üretimi,

38-Baharat işleme,

39-Aromatik sular ve aromatik yağ üretimi,

40-Buz üretimi,

41-Soğuk hava deposu ve/veya gıda nakliyesi,

42-Meyve sebze paketleme, boylama, sarartma ve mumlama,

43-Yeniden ambalajlama,

44-Gıda satış yeri,

45-Toplu tüketim yeri,

46-Diğer gıda üreten işyerleri, 

(İşletme kayıt belgesindeki faaliyet kısmında faaliyetin tam ismi yazılacak)